Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hnanice
obecHnanice okres Znojmo

Od počátku do roku 1509

Hnanice, dříve uváděné též jako Hnánice, německy Gnadlersdorf, jsou starobylou obcí nacházející se hned na několika hranicích - jednak na státní hranici s Rakouskem, ale i na rozhraní dvou geomorfologických soustav - Českého masivu a Karpatské soustavy, které procházejí přibližně na čáře Retz - Hnanice - Znojmo - Moravský Krumlov a určují výjimečnost přírodních poměrů této oblasti, kde se setkává květena středoevropská s panonskou.

Hlavně je to ale blízkost státní a dříve zemské hranice, která se po celé věky podílela na dějinném vývoji místa. Ostatně i starší, dnes již překonaný výklad českého pojmenování obce Hnanice, poukazoval na to, že se obec nachází v místech, kde byl často zemský nepřítel vyháněn (hnán) přes hranice zpět do Rakouska. I když tato teorie vzniku názvu obce je pokládána za zcela mylnou, není stále úplně jasné, zda existoval prvně český a pak německý název obce či tomu bylo naopak - jestli z Gnanitz vzniklo německé Gnadlersdorf či z Gnanlicz české Hnanice Ač je celé Znojemsko bohaté na prehistorické archeologické nálezy, přímo z Hnanic a bezprostředního okolí jsou známy pouze ojedinělé a drobné nálezy z období neolitu a pak lidu popelnicových polí z protohistorického období. Z doby římské a slovanské jsou z Hnanic známy opět jen drobné nálezy.scan

O skutečné existenci Hnanic a osídlení tohoto místa již na přelomu 12. a 13. století se dovídáme z listiny, sepsané v roce 1201 (či přesněji kolem tohoto roku). Listina byla sepsána pro nově vzniklý premonstrátský klášter v Louce u Znojma (založil ho v roce 1190 kníže Konrád Ota se svou matkou Marii) na potvrzení toho, že jistý rytíř Rudgerus věnoval klášteru desátky ze všech svých vinic v Hnanicích, což povolil i markrabě moravský Vladislav. Mezi svědky sep­sání listiny a tím i potvrzení celého právního aktu byly osoby světské i duchovní, jako např. zno­jemský kastelán Jimram, soudce Jindřich, z duchovních osob pak kněz ze Šatova Zdislav, Pertold z Oleksovic a další. Tato listina je pro Hnanice velmi důležitá, protože se zde vlastně vyskytuje první písemná zmínka o obci. Je také dokladem toho, že obyvatelé v Hnanicích se zabývali vinařstvím již v těchto dávných dobách. Podstatný význam má ale i pro celé Znojemsko, protože vzhledem k tomu, že desátky z vinic v Hnanicích věnoval rytíř Rudgerus louckému klášteru podle tzv. práva německého, je považována za první písemný doklad německé kolonizace v této oblasti. Hlavním záměrem kolonizace, která na našem území probíhala již od poloviny 12. století, bylo osídlení málo lidnatých či zcela neobydlených oblastí v pohraničí a ve výše položených oblastech ve vnitrozemí, čímž měla být rozšířena obdělávaná plocha půdy. Protože u nás nebyl zrovna nadbytek lidí schopných zaplnit tato prázdná místa, byli sem povoláváni kolonisté hlavně z německých oblastí, jejichž příliv vyvrcholil v průběhu 13. století. Jak patrno z předchozího, v Hnanicích byli němečtí kolonisté usazeni na samém počátku 13. sto­letí a již v roce 1201 zde úspěšně pěstovali vinnou révu.

Část Hnanic, hlavně desátky z tamních vinic, patřila od počátku 13. století klášteru v Louce. Další část (zřejmě podstatnější) náležela k zeměpanskému majetku - tedy panovníkovi, který ji dal do užívání dalšího kláštera - kláštera cisterciaček v Oslavanech, což potvrdil král Přemysl Otakar 1. v roce 1228 a v roce 1230 i papež Řehoř IX. Tento stav trval až do počátku 16. sto­letí. Další písemná zpráva o Hnanicích je z roku 1284, kdy olomoucký biskup Dětřich potvrdil louckému klášteru jeho nároky v Hnanicích, stejně jako to, že patří k nadaci kostela v Šatově.

Ze 13. století pochází i původní kaple sv. Wolfganga, která byla filiálním kostelem šatovské fary, a duchovní správu zde vykonával farář ze Šatova po další dlouhá staletí. U kaple bývala od nepaměti studánka, jejíž léčivá moc byla přikládána sv. Wolfgangovi, světci švábského původu žijícímu v 10. století. Skutečnost zasvěcení kaple i studánky sv. Wolfgangovi tak může být dalším dokladem přítomnosti původem německého obyvatelstva v Hnanicích ve 13. století. Ke studánce se konaly poutě již v druhé polovině 15. století. Původní kaple přestala vyhovovat svou omezenou kapacitou stále rostoucímu zástupu poutníků. Proto se od roku 1480 začaly v Hnanicích sbírat milodary na stavbu nového poutního kostela, který měl být postaven nad zázračnou studánkou. K tomu přispělo i vyhlašování odpustků, které přilákaly ještě více pout­níků. Tento podnik byl zřejmě velmi úspěšný, protože již v roce 1482 začala uplatňovat nárok na celou čtvrtinu vybraných milodarů olomoucká kapitula, což patron hnanického kostela klášter v Louce odmítl. Jeho opat si stěžoval u samotného papeže Sixla IV., který opatovi vyhověl a pro vyřešení sporu stanovil rozhodčí. Ti spor vyřešili v roce 1484 ve prospěch louckého opata.

Opat Pavel, velmi schopný a podnikavý člověk, který pomohl louckému klášteru vzpamato­vat se z následku husitského období, byl také zřejmě hlavním iniciátorem a stavebníkem hna­nického kostela. Právě na jeho žádost byly vypisovány již zmíněné odpustky. Svůj podíl na stavbě kostela měli i olomoučtí biskupové - Jan Filipec (biskupem od roku 1482) a Stanislav Thurza (biskupem od roku 1496). Erb Jana Filipce umístěný na tympanonu jižního portálu kostela a letopočet 1483 jsou dokladem jeho podpory stavby hnanického kostela, na kterou navázal i jeho nástupce Stanislav Thurza, jehož erb s letopočtem 1498 je na tzv. pamětní desce, upomínající na stavbu kostela, umístěné v podkruchtí. Stavba kostela v prvních letech rychle pokračo­vala, ale i přes veškerou podporu církevních hodnostářů nebyl chrám dokončen. Hlavní podíl na lodi měla jistě reformace a luteránství, které se zde rychle ujalo a jehož učení se neslučovalo se stavbou okázalých poutních kostelů.

Ale ještě před tím, než se Hnaničtí začali bouřit proti klášterní vrchnosti, byl nedostavěný, ale provozuschopný kostel v roce 1510 vysvěcen nikopolským biskupem Martinem, který pobý­val v Olomouci. V roce 1518 zřídila hnanická obec nadaci pro oltářníka, kterému postoupila 10 měřic dobrých vinic, 10 kop vídeňských grošů (vyplácených každoročně ve dvou splátkách - na sv. Jiří a na sv. Michala) a dala mu k bezplatnému užívání dům, pozdější faru. Tuto nadaci potvrdil svou listinou i olomoucký biskup Stanislav.

Ubytování

Mohlo by Vás zajímat

Hnanice
nahoru