Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg


Postup při podání žádosti o poskytnutí informací.


Podávání žádostí o poskytování informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení případně s využitím internetu.


Do žádosti je třeba uvést jméno (jména), příjmení, adresu žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti musí být připojen také podpis. Dále musí být uvedeno, jaká informace je požadována a že je určena Obecnímu úřadu v Hnanicích.

 

Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a obecní úřad ji odloží. Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., t.j. žádost posoudí a v případě, že žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytuje obecní úřad žadateli informace neodkladně pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto za dostačující, je nutno ji podat písemně. Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to způsoby uvedenými v zákoně (písemně, nahlédnutí do spisu, možnost pořízení kopie nebo na paměťových médiích).

 

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí obecní úřad nejpozději do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Lhůty pro poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně a lze je prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, které jsou: vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutím o žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad v Hnanicích neposkytuje informace u nichž to stanoví zákon, t.j.  v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobností a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. V případě, že obecní úřad žádosti nevyhoví, byť jen částečně, vydává o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

Rozhodnutí musí obsahovat: označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací, datum, omezení rozhodnutí a omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno (jména), příjmení, funkce pracovníka vyřizující žádost.

 

Proti rozhodnutí obecního úřadu je možno podat odvolání.

logo

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2023 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti