Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)

1. Oficiální název organizace

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Hnanice, Znojemská 88, 669 02

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: obec Hnanice, okres Hnanice, Znojemská 113, 669 02

Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600126838                      

IČ: 70982287

webové stránky www.obechnanice.cz, https://www.obechnanice.cz/materska-skola-menu

Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura

Organizační složky školy:

Organizace vykonává činnost mateřské školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava dětí na vstup do základní školy.

ředitelka Mš Hnanice: Zdeňka Krejčová

učitelka: Zdenka Šebáková

asistent pedagoga a školní asistent: Emilia Martináková

vedoucí stravování: Růžena Chloupková

školnice: Zdeňka Kořínková

kuchařka: Růžena Chloupková

4. Kontaktní spojení

MŠ Hnanice, 669 02, Znojemská 88  

Telefon: 515 221 665

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení, číslo účtu

hlavní účet školy –181827807/0300

účet školy FKSP - 181829490/0300

6. Identifikační číslo (IČ)

70982287

7. Dokumenty

Datum zápisu do rejstříku škol:       11.9.2002

Datum zahájení činnosti:                   1.1.2003

Školní řád – použijte následující odkaz.              

8. Daňové identifikační číslo (DIČ)

346-70982287

Škola není plátcem DPH

9. Žádosti o informace

Žádat lze osobně v kanceláři ředitelky školy nebo telefonicky na 515 221 665.

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti můžete doručit: e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou na adresu MŠ Hnanice, 669 02, Znojemská 88.

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v kanceláři ředitelky školy

Telefonicky na čísle na 515 221 665

Elektronicky e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou na adresu MŠ Hnanice, 669 02, Znojemská 88

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Elektronicky e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou na adresu MŠ Hnanice, 669 02, Znojemská 88

Osobním podáním v kanceláři školy MŠ Hnanice.

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

Nemáme

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

Stránky Ministerstva školství: www.msmt.cz

Stránky Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz

konkrétně životní situace zde Portál veřejné správy:http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace jedná a rozhoduje.

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy - vyhlášky

Vyhlášky MŠMT - www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky

www.rvp.cz

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999Sb.

Příspěvková organizace Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Výroční zpráva​​​​​​​ za rok 2019 - pdf.

Výroční zpráva za rok 2018 - pdf.

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2021 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti