Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

1. Název

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo,příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo,příspěvková organizace (dále jen škola) byla zřízena rozhodnutím obce Hnanice, ze dne 8. 10. 2002 s účinností od 1. 1. 2003.

Škola vykonává činnost mateřské školy (dále MŠ) a školní jídelny. Škola byla založena v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením §14 zákona odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ustanovením § 178 a § 179 zákona č.561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola je právní subjekt. V rejstříku škol MŠMT je vedena pod Red IZO: 600126838. Statutárním orgánem je ředitel. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání (viz zřizovací listina příspěvkové organizace). Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

3. Organizační struktura

Ředitel
pedagogové v MŠ

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace

669 02 Hnanice, Znojemská 88

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Znojemská 88
669 02 Hnanice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, Pátek            8:00 - 13:00

4.4 Telefonní čísla

Telefonní číslo sekretariátu:              515 221 665

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.obechnanice.cz/materska-skola-menu

4.6 Adresa podatelny

Znojemská 88
669 02 Hnanice

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

datová schránka:

pn9uw2u

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu :  181827807/0300

6. IČ

70982287

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školy na úřední desce:
https://www.obechnanice.cz/msdeska/

8.2 Rozpočet

https://www.obechnanice.cz/msdeska/

9. Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat
Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Písemná žádost v listinné podobě musí být zaslána na adresu:


Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Hnanice, Znojemská 88
elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky pn9uw2u

V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu školy.Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

§  obsah písemného záznamu na listině

§  záznam uložený v elektronické podobě

§  zvukový záznam

§  obrazový záznam

§  audiovizuální záznam

Informací není počítačový program

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji škola obdržela.


Postup při podávání a vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informace

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé komu je určena, jaká informace je požadována, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informaci nesmí být formulována obecně.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede:

§  jméno, příjmení

§  datum narození

§  adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) 

Právnická osoba ve své žádosti uvede:

§  název

§  identifikační číslo

§  adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

Pokud je žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo datové schránky pn9uw2u a nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

Žádost vyřizuje úředník školy, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří.

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:

1.     brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, škola žádost odloží

2.     v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, škola rozhodne o odmítnutí žádosti

3.     v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, škola žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

4.     nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Věcně příslušný úředník o postupu při poskytování informace pořídí záznam.

Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může škola prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.

Závažnými důvody jsou:

1.     vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od školy vyřizující žádost

2.     vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

3.     konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.


Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může škola co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1.     Pokud škola žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.     Pokud nebylo žádosti vyhověno z níže uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa

Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:

§  utajovanou informaci

§  obchodní tajemství

§  důvěrnosti majetkových poměrů

§  informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá

§  pokud ji škola zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období

§  pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:

§  se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy

§  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu /

11.2 Vydané právní předpisy

https://www.obechnanice.cz/msdeska/

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník nebyl školou vydán

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola nepoužívá vzory licenčních smluv vydaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

13.2 Výhradní licence

Škola nepoužívá výhradní licence podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2022 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti