Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Šidélko ozdobné představuje v rámci navrhované EVL Daníž z regionálního i neregionálního hlediska hodnotnou a stabilní populaci, jež umožňuje druhu pružně osidlovat další biotopově vhodné lokality. Šidélko ozdobné není fenomén vhodný pro základní ochranu, navrhuje se proto na území EVL vyhlásit PP.

Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří převážná část toku potoka Daníže, v úseku přibližně mezi obcemi Hnanice a Jaroslavice v (říční km 14 – 33). Vymezení lokality je přerušeno několika krátkými zatrubněnými úseky v zastavěných částech obcí. Tok je v celé délce zregulovaný, koryto má v celém průběhu upravený lichoběžníkový profil s výjimkou úseku, který byl v minulosti revitalizován. Většina délky toku je doprovázena pobřežní vegetací potoků a rákosinami. V nesouvislých břehových porostech jsou časté invazní druhy dřevin, zejm. javor jasanolistý (Acer negundo) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

Patrně nejvýznamnějším druhem lokality je šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum). Součástí návrhu je také plocha poblíž železniční trati Retz – Znojmo nedaleko železniční stanice Šatov, na které se příležitostně objevuje vegetace obnažených den teplých oblastí svazu Nanocyperion flavescentis se zastoupením několika významných druhů, jako jsou např. sítina Gerardova (Juncus gerardii), sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus), rozrazil slanistý (Veronica scardica), rozrazil bažinný (Veronica anagalloides), šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum). Plocha je obvykle zemědělsky využívána jako pole, avšak ve vlhkých letech zůstává vždy část ladem.

Jednou z významných povinností v oblasti ochrany přírody, souvisejících s členstvím České republiky v Evropské unii, je doplňování a úprava tzv. národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Již před vstupem do EU měly všechny kandidátské státy povinnost vytvořit příslušnou národní část evropské soustavy chráněných území, nazvané Natura 2000. Tato soustava se skládá ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (EVL).  Evropsky významné lokality jsou součástí tzv. národního seznamu, který je jako celek schválen vládou a publikován v podobě jejího nařízení pod č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. V současné době je v národním seznamu celkem 1075 lokalit. Soustava Natura 2000 je uzákoněna v části čtvrté (§ 45) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V březnu 2011 se uskutečnilo jednání zástupců České republiky se zástupci Evropské komise, jehož účelem bylo prověřování soustavy Natura 2000 z hlediska kvality a počtu EVL. Podobně jako v případě některých ostatních států shledala Evropská komise i v případě České republiky určitou nedostatečnost v počtu navržených lokalit pro některé evropsky významné druhy a některé evropsky významné typy přírodních stanovišť. Proto uložila, aby Česká republika doplnila nové či upravila stávající lokality soustavy Natura 2000 tak, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny. Doplnění požadovaných lokalit, nových lokalit nebo doplnění předmětů ochrany do již vyhlášených lokalit je pro členský stát povinné a nezařazení určitých lokalit by bylo zjevným důvodem pro zahájení procesu pro porušení Smlouvy o založení ES (tzv. infringementu), případně řízení u Evropského soudního dvora. Nelze ani vyloučit, že na případné nesplnění této povinnosti by Evropská komise mohla vázat pozastavení prostředků ze strukturálních fondů. Resort životního prostředí, který za naplnění uvedených povinností v České republice odpovídá, tomuto procesu proto věnuje mimořádnou pozornost.

Odborný návrh na doplnění národního seznamu EVL byl zpracován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v průběhu roku 2014 na základě výsledků bilaterálního jednání mezi zástupci Evropské komise a ČR, návrhů odborníků z akademické sféry, zaměstnanců AOPK ČR a odborných nevládních organizací. Současně budou projednávány potřebné změny a úpravy stávajících EVL (zejména územní vymezení a změny v předmětech ochrany). U většiny těchto lokalit jsou úpravy požadovány již delší dobu, a proto se využije připravované novelizace nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Celkem je k doplnění navrženo 61 nových lokalit, u stávajících 335 evropsky významných lokalit dochází ke změně předmětů ochrany a/nebo územního vymezení, které se ve většině případů upravuje podle již vyhlášených zvláště chráněných území. Přestože to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje, rozhodlo vedení MŽP, že změny v soustavě Natura 2000 budou nejprve projednány s vlastníky, obcemi a významnými správci v území tak, aby se co nejvíce využilo potenciálu jejich znalostí, vyšlo se vstříc jejich odůvodněným a přijatelným požadavkům a zároveň se vysvětlily důvody, které Českou republiku k rozšiřování soustavy Natura 2000 vedou. Ministerstvo životního prostředí pověřilo AOPK ČR, aby projednávání procesně zajistila. Proces projednávání změny národního seznamu v žádném případě nenahrazuje standardní projednávání návrhu v rámci zákonem stanoveného postupu, pouze ho rozšiřuje a doplňuje.Výsledkem předjednání bude shromáždění připomínek a návrhů, které Ministerstvo životního prostředí vezme v maximální možné míře v úvahu při konečné úpravě znění nařízení vlády,
novelizujícího národní seznam evropsky významných lokalit.

Návrh evropsky významné lokality Daníž - pdf.

logo

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2023 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti